Newsletter, summer 2019

Newsletter, Summer 2019

Events

Brazilian Night

Come along to the Hall on the 22nd June for an evening of food from Brazil followed by a quiz! Fun with friends and neighbours, what’s better than that?! To start at 6.30 p.m. with tickets priced at £10 for Adults and £5 for children. Contact Karen Duggan, Lynda Owen or Anne Aspinall to reserve your tickets

Children’s Film

A children’s Film Afternoon will be held on the 13thJuly which will be the latest “How to Train your Dragon: The Hidden World” film. The film to start at 3.00 pm with Pizzas and Hot Dogs available for all the Dragon Riders! To reserve your seat please contact Karen Duggan, Lynda Owen or Anne Aspinall.

Church Summer Fair20thJuly 11-2

Lots of stalls, raffle and lunch/refreshments.

Community Cafe

The June cafe is on the evening of Friday 28th,, 7pm. As usual there will be nibbles, choice of mains and choice of pudding followed by tea or coffee, all for £10, you can bring alcoholic drinks of you wish. This will be Laijla’s last cafe as she has moved out of the village so come along and say goodbye. There will be a Saturday morning cafe on July 27ththen a break for August before returning on 28thSeptember.

There will be Gongbathson July 6thand September 7th, 7.pm, there is also a dawn solstice Gongbath on Friday 21stJune if you fancy being up very very early, contact Steph at Pure Sound.

Steph and Mary are holding a Yin Yoga and Gongbathon Saturday 30thJune, 10-2.30.

Clubs and Classes

Youth Clubwill run to the end of June and resume in September

Clwb y Mynydd, 3rdWednesday of the month, there is an outing in June and hall meetings for July and September with a break during August.

Swn a SbriMonday10-11, Wedsnesday 10.15-11 Followed by Baby and Toddler Clubwill run until the start of the school summer holidays so last session is 17thJuly., re starting in September.

Yoga, Thursday 7-8.30pm. . Classes will run until the start of the School summer holidays and resume in September.

Zumba, Wednesday 6.30-7.30. This will run through until the 7thAugust with a break on 24thJuly then resume at the start of September.

Medicine Dancewill have a session on Friday 21stJune, there are no other planned dates in the hall over the summer.

 

Cylchlythyr yr Haf, 2019

Digwyddiadau

Noson Brasil

Dewch draw i’r Neuadd ar yr 22ain o Fehefin am noson o fwyd o Frasil ac yna cwis! Hwyl gyda ffrindiau a chymdogion, be’ sy’n well na hynny?! I ddechrau am 6.30 yh. gyda thocynnau yn costio £10 i Oedolion a £5 i blant. Cysylltwch â Karen Duggan, Lynda Owen neu Anne Aspinall i gadw’ch tocynnau.

Ffilm i Blant

Cynhelir Prynhawn Ffilm i Blant ar y 13eg o Orffennaf, sef y ffilm ddiweddaraf “Sut i Hyfforddi eich Draig: Y Byd Cudd” (How to Train your Dragon: The Hidden World). Bydd y ffilm yn dechrau am 3.00 yp gyda Pizzas a Chŵn Poeth ar gael i holl Reidwyr Dreigiau y pentref! I gadw’ch sedd, cysylltwch â Karen Duggan, Lynda Owen neu Anne Aspinall.

Ffair Haf yr Eglwys20fed o Orffennaf 11-2

Llawer o stondinau, raffl a chinio / lluniaeth.

Caffi Cymunedol

Mae caffi mis Mehefin ar nos Wener yr 28ain, 7yh. Yn ôl yr arfer bydd “nibbles”, dewis o’r brif fwydlen a dewis o bwdin, wedi ei ddilyn gan de neu goffi, am £10, gallwch ddod â diodydd alcoholig eich hunain. Dyma fydd caffi olaf Laiijla gan ei bod wedi symud allan o’r pentref, dewch draw i ffarwelio. Bydd caffi bore Sadwrn y 27ain o Orffennaf ac yna seibiant ym mis Awst cyn dychwelyd ar yr 28ain o Fedi.

ByddGongbathsar y 6ed o Orffennaf a’r 7fed o Fedi, am 7 yh, mae yna hefyd Gongbath heuldro’r wawr ar ddydd Gwener yr 21ain o Fehefin os ydych chi’n awyddus i godi’n gynnar iawn, cysylltwch â Steph ar Pure Sound.

Mae Steph a Mary yn cynnal Yin Yoga a Gongbath ar ddydd Sadwrn y 30ain o Fehefin, 10-2.30.

Clybiau a Dosbarthiadau

Byddy Clwb Ieuenctidyn rhedeg tan ddiwedd mis Mehefin ac yna’n ail-ddechrau ym mis Medi.

Clwb y Mynydd, ar y 3ydd dydd Mercher o’r mis, mae trip ym mis Mehefin a chyfarfodydd yn y Neuadd ar gyfer mis Gorffennaf a mis Medi gyda seibiant yn ystod mis Awst.

Sŵn a SbriDydd Llun 10-11, Dydd Mercher 10.15-11, i ddilyn hynny bydd Clwb Babanod a Phlant Bachyn rhedeg tan ddechrau gwyliau haf yr ysgol felly bydd y sesiwn olaf ar yr 17eg o Orffennaf.

Ioga, dydd Iau 7-8.30pm. Bydd y dosbarthiadau’n rhedeg tan ddechrau gwyliau haf yr Ysgol ac yn ail-ddechrau ym mis Medi.

Zumba,Dydd Mercher 6.30-7.30. Bydd hwn yn rhedeg hyd at y 7fed o Awst gyda seibiant o’r 24ain o Orffennaf ac yna’n ailddechrau dechrau mis Medi.

This entry was posted in News. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

4 − three =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.