Newsletter Jan-Apr ’19

We will be holding another Film Night on 16th March. The film will be Bohemian Rhapsody. It is again open to anyone, £2.50 to reserve a seat, refreshments on sale on the night. Doors open at 6.30pm with the film starting at 7.00 pm.
Contact: Anne on 01248 605437 / messenger or Karen Duggan on Facebook / messenger to book a place.                                                                                                                                    Please note, this film is rated 12A for: “moderate sex references, drug references, infrequent strong language”. So any children under 12 MUST be accompanied by an adult.

The Community Café will be held from 10.30-1.00 on Saturday, 26thJan, 23rd Feb and 27th April. There is an Evening Café on Friday 22nd March, doors open at 6.30pm and close at 9.30pm, food served from 7-8.30 (you can bring a bottle).

St. Ann & St. Mair Church will be holding an Easter Fair (in the Neuadd Goffa, not the church) on Saturday 13th April, 11-2pm. There will be stalls, raffle and refreshments of soup, cakes, tea and coffee available.

YOUTH CLUB NEEDS VOLUNTEERS!!!! At present there are not enough adult volunteers who come on a regular enough basis to ensure that Youth Club will continue. Lynda has set up the club after funding from the council was stopped, she has arranged with the committee for the hall to be used free of charge and she is there every week but she can’t supervise 2 rooms and run crafts, cooking and other activities at the same time. If you would like to help ensure the Mynydd Youth Club can continue to provide a safe, social space for the children of the village to meet and have fun you can contact Lynda on Facebook directly or via the Mynydd page or use the contact info at the end of the newsletter and your details will be passed on. Youth Club will run until 10th April then break for 2 weeks over Easter, it will also be closed on 26th Feb for half term. The times are currently 6-9, a decision on whether to run during the summer term and if these opening times can be sustained will be taken later.

The Choir will be meeting on Mondays in the Church 7-9pm.

Sŵn a Sbri 10-11 Monday, 10.15-11 Wednesday
Baby & Toddler Club 11-12 Monday & Wednesday
Monday sessions will run weekly except for Feb half term (25th) and Easter (Apr 15th& 22nd).The only Wednesday sessions before Easter will be 13th & 20th March and 3rd & 10th of April but will continue weekly after Easter. All Sŵn a Sbri sessions are drop in and pay on the day and Baby & Toddler club is free for anyone to drop in.
Contact: Claire 07771523089 / Sŵn a Sbri Facebook page

Clwb y Mynydd will meet in the Hall in 2-4pm on Wednesday 20th Feb, 20th Mar, 17th April (weather permitting!)

Zumba Wednesday 6.30-7.30pm. Classes will continue to run weekly except for 17th & 24thApril
Contact: Roz 07717076360, email zumbaroz@gmail.com Chakradancewithroz.

Chakradance 8pm Wednesday. A new 9 week cycle will run from 23rd Jan to 3rd April, missing out 27th Feb and 6th March.
Contact: Roz 07717076360, email zumbaroz@gmail.com Chakradancewithroz

Yoga Thursdays at 7pm. Classes will run weekly except for half term (28th Feb) and Easter (18th & 25th April)
There will be Candlelight Yoga sessions 5.30-8.30 on Saturday 26thJan, 23rd Feb and Spring Yoga 10-2 on 23rd March
Contact: Mary, Facebook Yoga Mary Freeman

Gong Baths will be held 7-8.15pm on Saturday 9th Feb, 9th March and 6th April
Contact: Steph on Facebook at Pure Sound or phone 07534 118899.

There will be Yoga and Sound sessions 3-5.30 on Sunday 17th Feb and 14th April, see Steph or Mary as above to book.

Medicine Dance will be held 6-11 on Friday 25th Jan and 8th Feb. Bookings via the Medicine Dance Facebook page

There will be a Stretch, Nurture, Strengthen & Connect on 24th Feb & 30th Mar, 10am-4pm.
Contact: Lydia on 07502294114 or lydia4020@yahoo.co.uk

Hall bookings and enquiries: Anne Aspinall on messenger, via mynyddllandegai.org.uk contact form or 01248 605437


Cylchlythyr Ionawr-Ebrill 2019

Byddwn yn cynnal Noson Ffilm arall ar yr 16eg o Fawrth, y ffilm ydi Bohemian Rhapsody. Eto, mae’n agored i unrhyw un, codir £2.50 i gadw sedd, bydd lluniaeth ar werth ar y noson. Drysau’n agor am 6.30 yh gyda’r ffilm i ddechrau am 7.00 yh.
Cysylltwch ag Anne ar 01248 605437 / messenger neu Karen Duggan ar Facebook / negesydd i gadw’ch lle.

Noder bod y ffilm yma yn cael ei raddio’n 12A gyda: “cyfeiriadau rhyw cymedrol, cyfeiriadau cyffuriau ac iaith gref”. Felly, mae’n RHAID i unrhyw blentyn o dan 12 oed ddod gydag oedolyn.

Cynhelir y Caffi Cymunedolo 10.30-1 ar ddydd Sadwrn y 26ain o Ionawr, y 23ain o Chwefror a’r 27ain Ebrill. Mae Caffi Gyda’r Nos ar nos Wener yr 22ain o Fawrth, bydd drysau’n agor am 6.30 yh ac yna’n cau am 9.30 yh, bwyd ar gael o 7-8.30 (gallwch ddod â photel).

Bydd Eglwys St. Ann ac Eglwys Santes Fair yn cynnal Ffair y Pasg (yn y Neuadd Goffa, nid yr Eglwys) dydd Sadwrn y 13eg o Ebrill rhwng 11-2 yp. Bydd stondinau, raffl a lluniaeth o gawl, cacennau, te a choffi ar gael.

MAE’R CLWB IEUENCTID ANGEN GWIRFODDOLWYR!!!! Ar hyn o bryd nid oes digon o wirfoddolwyr oedolion sy’n dod yn ddigon rheolaidd i sicrhau bydd y Clwb Ieuenctid yn parhau. Mae Lynda wedi sefydlu’r Clwb ar ôl i’r cyllid gael ei stopio gan y Cyngor. Mae hi wedi trefnu gyda’r Pwyllgor bod y Neuadd yn cael ei ddefnyddio’n rhad ac am ddim – mae hi yno bob wythnos. Ni all oruchwylio dwy ystafell yn ogystal â rhedeg crefftau, coginio a gweithgareddau eraill ar yr un pryd. Os hoffech helpu i sicrhau bod Clwb Ieuenctid Mynydd yn parhau, i ddarparu lleoliad cymdeithasol a diogel i blant y pentref gyfarfod a chael hwyl. Gallwch gysylltu â Lynda ar facebook yn uniongyrchol, drwy dudalen Mynydd neu ddefnyddio’r wybodaeth cyswllt ar ddiwedd y cylchlythyr hwn. Bydd eich manylion yn cael eu trosglwyddo ymlaen ati. Bydd y Clwb Ieuenctid yn rhedeg hyd at y 10fed o Ebrill, yna bydd yn torri am bythefnos dros y Pasg, bydd hefyd ar gau ar y 26ain o Chwefror am hanner tymor. Ar hyn o bryd mae’r amser rhwng 6-9, penderfynir a ddylid rhedeg yn ystod tymor yr haf ac os caiff yr amserau agor hyn gael eu cynnal yn bellach ymlaen.

Bydd y Côr yn cyfarfod ar nosweithiau Llun yn yr Eglwys rhwng 7-9pm.

Sŵn a Sbri 10-11 Dydd Llun, 10.15-11 Dydd Mercher
Clwb Babanod a Phlant Bach 11-12 dydd Llun a dydd Mercher
Bydd sesiynau dydd Llun yn rhedeg bob wythnos heblaw am hanner tymor Chwefror (25ain) a Pasg (Ebrill 15fed a’r 22ain). Yr unig sesiynau Mercher cyn y Pasg fydd y 13eg a’r 20fed o Fawrth a’r 3ydd a’r 10fed o Ebrill, ond byddant yn parhau yn wythnosol ar ôl y Pasg. Mae pob sesiwn Sŵn a Sbri yn “drop in” ac yn sesiynau talu ar y diwrnod, mae sesiynau Babanod a Phlant Bach am ddim i unrhyw un.
Cysylltwch â Claire 07771523089 / neu dudalen facebook Sŵn a Sbri.

Bydd Clwb y Mynydd yn cyfarfod yn y Neuadd am 2-4pm ar ddydd Mercher yr 20fed o Chwefror, yr 20fed o Fawrth a’r 17eg Ebrill (yn dibynnu ar y tywydd!)

Zumba dydd Mercher 6.30-7.30pm. Bydd y dosbarthiadau yn parhau i redeg bob wythnos heblaw am yr 17eg a’r 24ain o Ebrill.
Cysylltwch â Roz 07717076360, e-bostiwch zumbaroz@gmail.com Chakradancewithroz

Chakradance 8 yh Dydd Mercher. Bydd cylch newydd o 9 wythnos yn rhedeg o’r 23ain o Ionawr hyd at y 3ydd o Ebrill, gan fethu’r 27ain o Chwefror a’r 6ed o Fawrth.
Cysylltwch â Roz 07717076360, e-bostiwch zumbaroz@gmail.com Chakradancewithroz

Ioga dydd Iau am 7 yh. Bydd dosbarthiadau yn rhedeg bob wythnos heblaw am hanner tymor yr (28ain o Chwefror) a’r Pasg (18fed a’r 25ain o Ebrill). Bydd sesiynau “Candlelight Yoga” o 5.30-8.30 ar ddydd Sadwrn y 26ain o Ionawr a’r 23ain o Chwefror a Ioga’r Gwanswyn o 10-2 ar y 23ain o Fawrth.
Cysylltwch â: Mary ar facebook Yoga Mary Freeman.

Bydd Baddonau Gong yn cael eu cynnal rhwng 7-8.15yh nos Sadwrn y 9fed o Chwefror, 9fed o Fawrth a’r 6ed o Ebrill. Cysylltwch â – Steph ar Facebook yn Pure Sound neu ffoniwch 07534 118899. Bydd sesiynau Yoga a Sain rhwng 3-5.30 ar ddydd Sul yr 17eg o Chwefror a’r 14eg o Ebrill, gweler Steph neu Mary fel yr uchod i archebu lle.

Cynhelir Meddygaeth Dawns 6-11 ddydd Gwener y 25ain o Ionawr a’r 8fed o Chwefror. Gellid archebu trwy dudalen Facebook Medicine Dance.

Bydd Stretch, Nurture, Strengthen and Connect ar y 24ain o Chwefror a’r 30ain o Fawrth, rhwng 10 yb-4yp. Cysylltwch â Lydia ar 07502294114 neu lydia4020@yahoo.co.uk

I logi’r Neuadd ac ymholiadau pellach am y Neuadd cysylltwch gydag Anne Aspinall ar negesydd, trwy mynyddllandegai.org.uk neu ffoniwch 01248 605437

This entry was posted in News. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

eleven + 11 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.