Newsletter, Autumn/Winter 2019

100 Club

There is a village 100 club running, the cost is £12 per year, payable in January and monthly prizes of £20, £10 & £5 are drawn. If you would like to be added in please contact Anne (contact info at end of newsletter and I’ll pass your details on to the organiser)

Community Cafes will be held on Friday evening, 7pm, 25th October and Saturday morning, 10.30am 23rd November.

Christmas Fair 22nd November 7pm

Christmas is coming early to Mynydd this year, to make way for the panto the fair will be on Friday 22nd November, lots of stalls again selling fabulous presents, drink and mince pie included in entry (£2)

Panto 30th November

We will be welcoming Magic Light Productions back again this year with the panto The Magic of Wonderland, Tickets cost £5 and are available From Anne (see contact details at the end of the newsletter), Karen and Lynda (facebook). This event costs the hall a considerable amount of money, even selling all the tickets and having takings from refreshments barely covers half the cost, we therefore cannot afford to have no shows and last minute cancellations so this year we will require payment in advance and you will be issued with a ticket, if you are unable to come it will be your responsibility to sell on unused tickets.

Church Christmas Fair 7th December 11am-2pm

Stalls, refreshments and very likely a visit from a chap in a red suit and a fluffy beard.

Yoga Events – so many to choose from….

Yoga Brunch on Sat 19thOctober, 9.30-1
Ellie, from Ellie Evans Yoga & Mirco Goldhausen, accomplished chef, are so excited to be joining forces & combining both their lengthy experiences in the catering & hospitality industry – bringing you their first event of this type – Yoga & Food!

The morning has been designed to gently ease you into your weekend, positively ? We will begin up with some led breath work, followed by a session of mindful movement & strengthening Yoga, with a guided deep relaxation to finish.

Our intention for the event is to combine the joys of healthy food & accessible Yoga; to establish a warm atmosphere where people feel comfortable enough to be able to chat, mingle & meet like minded people, essentially to create a sense of community whilst nourishing your body with good food.
Mirco will be creating a nutritious vegetarian brunch ( dietary requirements catered for with advanced notification) using as much locally sourced, organic produce as possible. Teas, herbal teas & coffee available.  Contact Ellie Evans Yoga on facebook,

Mary will be holding her popular candlelight Winter Chill Yoga sessions, 5.30-8.30, on 26thOctober, 14th October, 23rd  November, 14th December, Contact: Mary, facebook Yoga Mary Freeman

There will also be Yin Yoga and Sound sessions with yoga from Mary and gongs by Steph on Friday 4thOctober and Sunday 29thDecember, see Steph or Mary to book.

Gongbaths with Steph will be held at 7pm on 12thOctober, 16thNovember, 6thDecember and a Solstice Gongbath at 6.30am on Sunday 29thDecember. Contact – Steph on Facebook at Pure Sound or phone 07534 118899.

Clubs and Classes

Youth Club will run to 17thDecember, there will be no Youth club in half term or on 10thDec.

Clwb y Mynydd, 3rd Wednesday of the month, meeting in the hall in October, Chester trip in November. Meetings will resume in February if weather permits.

Swn a Sbri is now only running on Monday10-11am. Followed by Baby and Toddler Club 11-12am,both will run until the 16th December and restart along with the new school term in January.

Yoga, Thursday 7-8.30pm. Classes will run until 19th December except for October 31st and will resume in January.

Zumba, Wednesday 6.30-7.30. This will run until the 18th December except for October 30th then resume in January.

Medicine Dance will be back on 18th October, further sessions are 1st November,15th November,13th December, 27th December, 10th January.

For enquiries re bookings or any events above contact Anne on 01248 605437, anne@plasnant.co.uk, or Anne Aspinall on facebook messenger.

Cylchlythyr yr Hydref, 2019

Clwb 100 Mae Clwb 100 yn y pentref, y gost ydi £12 y flwyddyn, i’w daladwy yn ystod mis Ionawr a tynnir y gwobrau’n fisol am £20, £10 a £5. Os hoffech gael eich ychwanegu, cysylltwch ag Anne (gwybodaeth cyswllt ar ddiwedd y cylchlythyr ac mi drosglwyddai’i eich manylion ymlaen i’r trefnydd).

Bydd Caffis Cymunedol yn cael eu cynnal nos Wener, am 7yh, ar y 25 o Hydref a bore Sadwrn am 10.30 yb ar y 23ain o Dachwedd.

Ffair Nadolig 22ain o Dachwedd am 7yh – Mae’r Nadolig yn dod yn gynnar i Fynydd eleni, i wneud lle i’r Panto bydd y Ffair nos Wener yr 22ain o Dachwedd, gyda llawer o stondinau eto’n gwerthu anrhegion anhygoel, diod a mins pei wedi’u cynnwys yn y pris mynediad o £2.

Panto ar y 30ain o Dachwedd – Byddwn yn croesawu Magic Light Productions yn ôl eto eleni gyda’r Panto “The Magic of Wonderland”. Mae tocynnau’n costio £5.00 yr un ac maent ar gael gan Anne (gweler y manylion cyswllt ar ddiwedd y cylchlythyr), Karen a Lynda (facebook). Mae’r digwyddiad hwn yn costio cryn dipyn o arian i’r Neuadd, hyd yn oed ar ôl gwerthu’r holl docynnau a gwerthu’r holl luniaeth fydd ar gael, prin fyddai’n cyrraedd hanner y gost i ni, felly ni allwn fforddio gael pobl ddim yn troi i fyny a chanslo’r funud olaf. Felly eleni, bydd angen taliad ymlaen llaw ac mi fyddwch yn cael tocyn, os na allwch ddod, eich cyfrifoldeb chi fydd gwerthu’r tocyn na ddefnyddiwyd ymlaen.

Ffair Nadolig yr Eglwys 7fed o Ragfyr rhwng 11yb – 2yp. Stondinau, lluniaeth ac ymweliad tebygol iawn gan ddyn mewn siwt goch a barf blewog.

Digwyddiadau Ioga – cymaint i ddewis o’u plith …

Yoga Brunch ar fore Sadwrn y 19eg o Hydref, rhwng 9.30 yb ac 1.00 yp. Mae Ellie, o Ellie Evans Yoga a Mirco Goldhausen, cogyddion medrus, yn edrych ymlaen i ymuno a chyfuno eu profiadau hir yn y diwydiant arlwyo a lletygarwch – eich gwahodd i’w digwyddiad cyntaf o’r math hwn – Ioga a Bwyd! Dyluniwyd y bore i’ch hwyluso’n ysgafn i’ch penwythnos, yn gadarnhaol. Byddwn yn dechrau gyda rhywfaint o waith anadl dan arweiniad, ac yna sesiwn o symud yn ystyriol a chryfhau Ioga, gydag ymlacio dwfn dan arweiniad i orffen. Ein bwriad ar gyfer y digwyddiad yw cyfuno llawenydd bwyd iach a Ioga hygyrch; i sefydlu awyrgylch cynnes lle mae pobl yn teimlo’n ddigon cyfforddus i allu sgwrsio, cymysgu a chwrdd â phobl o’r un anian, yn y bôn i greu ymdeimlad o gymuned wrth faethu’ch corff â bwyd da. Bydd Mirco yn creu “brunch” llysieuol maethlon (darperir ar gyfer gofynion dietegol gyda rhybudd ymlaen llaw) gan ddefnyddio cymaint o gynnyrch organig o ffynonellau lleol â phosibl. Te, te llysieuol a choffi ar gael. Cysylltwch ag Ellie Evans Yoga ar facebook,

Bydd Mary yn cynnal ei sesiynau Winter Chill Yoga poblogaidd yng ngolau cannwyll, 5.30-8.30, ar y 26ain o Hydref, 14eg o Hydref, y 23ain o Dachwedd a’r 14eg o Ragfyr, Cyswlltwch: Mary, facebook Yoga Mary Freeman

Bydd sesiynau Yin Yoga a Sainhefyd gyda Ioga gan Mary a Gongs gan Steph ddydd Gwener y 4ydd o Hydref a dydd Sul y 29ain o Ragfyr, gweler Steph neu Mary i gadw lle.

Bydd Gongbaths gyda Steph yn cael ei gynnal am 7yh ar y 12fed o Hydref, 16eg o Dachwedd, 6ed o Ragfyr a Gongbath yr Heuldro am 6.30yb dydd Sul y 29ain o Ragfyr. Cysylltwch – Steph ar Facebook yn Pure Sound neu ffoniwch 07534 118899.

Bydd y Clwb Ieuenctid yn rhedeg hyd at yr 17eg o Ragfyr, ni fydd Clwb Ieuenctid yn ystod hanner tymor nac ar y 10fed o Ragfyr.

Clwb y Mynydd, 3ydd dydd Mercher o’r mis, yn cyfarfod yn y Neuadd ym mis Hydref, taith i Gaer ym mis Tachwedd. Bydd cyfarfodydd yn ailddechrau ym mis Chwefror os bydd y tywydd yn caniatáu.

Swn a Sbri bellach yn rhedeg ar ddydd Llun 10-11yb yn unig. Wedi’i ddilyn ganGlwb Babanod a Phlant Bach

11-12 hanner dydd, bydd y ddau yn rhedeg hyd at yr 16eg o Ragfyr ac yn ailgychwyn gyda’r tymor ysgol newydd ym mis Ionawr.

Ioga, dydd Iau 7-8.30 yh. Bydd y dosbarthiadau’n rhedeg hyd at y 19eg o Ragfyr heblaw am yr 31ain o Hydref a byddant yn ailddechrau ym mis Ionawr.

Zumba Dydd Mercher 6.30-7.30 yh. Bydd hwn yn rhedeg hyd at y 18fed o Ragfyr heblaw am y 30ain o Hydref ac yna’n ailddechrau ym mis Ionawr.

Bydd Dawns Meddygaethyn ôl ar y 18fed o Hydref, bydd sesiynau pellach ar y 1af o Dachwedd, 15fed o Dachwedd, 13eg o Ragfyr, 27ain o Ragfyr a’r 10fed o Ionawr.

Ar gyfer ymholiadau ynghylch llogi’r Neuadd neu unrhyw un o’r digwyddiadau uchod, cysylltwch ag Anne ar 01248 605437, anne@plasnant.co.uk, neu Anne Aspinall ar negesydd facebook.

This entry was posted in News. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

five × 4 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.