Upcoming Events Autumn 2022

31st October: Ysgol Bodfeurig Halloween Disco, £2 per person entry or £5 per family- parents/guardians MUST stay.   FANCY DRESS!

12th November: Cinema Night, Elvis the movie, £5 per head which includes a burger from LC Gourmet Food.

18th November: Cafe Evening, Pies and Pud, £12 per head, bring your own alcohol (and glass)

2nd December: Christmas Fair, 7pm, lots of stalls, entry still only £1 for adults (includes drink and a mince pie), children enter free.

Newsletter, Autumn/Winter 2019

100 Club

There is a village 100 club running, the cost is £12 per year, payable in January and monthly prizes of £20, £10 & £5 are drawn. If you would like to be added in please contact Anne (contact info at end of newsletter and I’ll pass your details on to the organiser)

Community Cafes will be held on Friday evening, 7pm, 25th October and Saturday morning, 10.30am 23rd November.

Christmas Fair 22nd November 7pm

Christmas is coming early to Mynydd this year, to make way for the panto the fair will be on Friday 22nd November, lots of stalls again selling fabulous presents, drink and mince pie included in entry (£2)

Panto 30th November

We will be welcoming Magic Light Productions back again this year with the panto The Magic of Wonderland, Tickets cost £5 and are available From Anne (see contact details at the end of the newsletter), Karen and Lynda (facebook). This event costs the hall a considerable amount of money, even selling all the tickets and having takings from refreshments barely covers half the cost, we therefore cannot afford to have no shows and last minute cancellations so this year we will require payment in advance and you will be issued with a ticket, if you are unable to come it will be your responsibility to sell on unused tickets.

Church Christmas Fair 7th December 11am-2pm

Stalls, refreshments and very likely a visit from a chap in a red suit and a fluffy beard.

Yoga Events – so many to choose from….

Yoga Brunch on Sat 19thOctober, 9.30-1
Ellie, from Ellie Evans Yoga & Mirco Goldhausen, accomplished chef, are so excited to be joining forces & combining both their lengthy experiences in the catering & hospitality industry – bringing you their first event of this type – Yoga & Food!

The morning has been designed to gently ease you into your weekend, positively ? We will begin up with some led breath work, followed by a session of mindful movement & strengthening Yoga, with a guided deep relaxation to finish.

Our intention for the event is to combine the joys of healthy food & accessible Yoga; to establish a warm atmosphere where people feel comfortable enough to be able to chat, mingle & meet like minded people, essentially to create a sense of community whilst nourishing your body with good food.
Mirco will be creating a nutritious vegetarian brunch ( dietary requirements catered for with advanced notification) using as much locally sourced, organic produce as possible. Teas, herbal teas & coffee available.  Contact Ellie Evans Yoga on facebook,

Mary will be holding her popular candlelight Winter Chill Yoga sessions, 5.30-8.30, on 26thOctober, 14th October, 23rd  November, 14th December, Contact: Mary, facebook Yoga Mary Freeman

There will also be Yin Yoga and Sound sessions with yoga from Mary and gongs by Steph on Friday 4thOctober and Sunday 29thDecember, see Steph or Mary to book.

Gongbaths with Steph will be held at 7pm on 12thOctober, 16thNovember, 6thDecember and a Solstice Gongbath at 6.30am on Sunday 29thDecember. Contact – Steph on Facebook at Pure Sound or phone 07534 118899.

Clubs and Classes

Youth Club will run to 17thDecember, there will be no Youth club in half term or on 10thDec.

Clwb y Mynydd, 3rd Wednesday of the month, meeting in the hall in October, Chester trip in November. Meetings will resume in February if weather permits.

Swn a Sbri is now only running on Monday10-11am. Followed by Baby and Toddler Club 11-12am,both will run until the 16th December and restart along with the new school term in January.

Yoga, Thursday 7-8.30pm. Classes will run until 19th December except for October 31st and will resume in January.

Zumba, Wednesday 6.30-7.30. This will run until the 18th December except for October 30th then resume in January.

Medicine Dance will be back on 18th October, further sessions are 1st November,15th November,13th December, 27th December, 10th January.

For enquiries re bookings or any events above contact Anne on 01248 605437, anne@plasnant.co.uk, or Anne Aspinall on facebook messenger.

Cylchlythyr yr Hydref, 2019

Clwb 100 Mae Clwb 100 yn y pentref, y gost ydi £12 y flwyddyn, i’w daladwy yn ystod mis Ionawr a tynnir y gwobrau’n fisol am £20, £10 a £5. Os hoffech gael eich ychwanegu, cysylltwch ag Anne (gwybodaeth cyswllt ar ddiwedd y cylchlythyr ac mi drosglwyddai’i eich manylion ymlaen i’r trefnydd).

Bydd Caffis Cymunedol yn cael eu cynnal nos Wener, am 7yh, ar y 25 o Hydref a bore Sadwrn am 10.30 yb ar y 23ain o Dachwedd.

Ffair Nadolig 22ain o Dachwedd am 7yh – Mae’r Nadolig yn dod yn gynnar i Fynydd eleni, i wneud lle i’r Panto bydd y Ffair nos Wener yr 22ain o Dachwedd, gyda llawer o stondinau eto’n gwerthu anrhegion anhygoel, diod a mins pei wedi’u cynnwys yn y pris mynediad o £2.

Panto ar y 30ain o Dachwedd – Byddwn yn croesawu Magic Light Productions yn ôl eto eleni gyda’r Panto “The Magic of Wonderland”. Mae tocynnau’n costio £5.00 yr un ac maent ar gael gan Anne (gweler y manylion cyswllt ar ddiwedd y cylchlythyr), Karen a Lynda (facebook). Mae’r digwyddiad hwn yn costio cryn dipyn o arian i’r Neuadd, hyd yn oed ar ôl gwerthu’r holl docynnau a gwerthu’r holl luniaeth fydd ar gael, prin fyddai’n cyrraedd hanner y gost i ni, felly ni allwn fforddio gael pobl ddim yn troi i fyny a chanslo’r funud olaf. Felly eleni, bydd angen taliad ymlaen llaw ac mi fyddwch yn cael tocyn, os na allwch ddod, eich cyfrifoldeb chi fydd gwerthu’r tocyn na ddefnyddiwyd ymlaen.

Ffair Nadolig yr Eglwys 7fed o Ragfyr rhwng 11yb – 2yp. Stondinau, lluniaeth ac ymweliad tebygol iawn gan ddyn mewn siwt goch a barf blewog.

Digwyddiadau Ioga – cymaint i ddewis o’u plith …

Yoga Brunch ar fore Sadwrn y 19eg o Hydref, rhwng 9.30 yb ac 1.00 yp. Mae Ellie, o Ellie Evans Yoga a Mirco Goldhausen, cogyddion medrus, yn edrych ymlaen i ymuno a chyfuno eu profiadau hir yn y diwydiant arlwyo a lletygarwch – eich gwahodd i’w digwyddiad cyntaf o’r math hwn – Ioga a Bwyd! Dyluniwyd y bore i’ch hwyluso’n ysgafn i’ch penwythnos, yn gadarnhaol. Byddwn yn dechrau gyda rhywfaint o waith anadl dan arweiniad, ac yna sesiwn o symud yn ystyriol a chryfhau Ioga, gydag ymlacio dwfn dan arweiniad i orffen. Ein bwriad ar gyfer y digwyddiad yw cyfuno llawenydd bwyd iach a Ioga hygyrch; i sefydlu awyrgylch cynnes lle mae pobl yn teimlo’n ddigon cyfforddus i allu sgwrsio, cymysgu a chwrdd â phobl o’r un anian, yn y bôn i greu ymdeimlad o gymuned wrth faethu’ch corff â bwyd da. Bydd Mirco yn creu “brunch” llysieuol maethlon (darperir ar gyfer gofynion dietegol gyda rhybudd ymlaen llaw) gan ddefnyddio cymaint o gynnyrch organig o ffynonellau lleol â phosibl. Te, te llysieuol a choffi ar gael. Cysylltwch ag Ellie Evans Yoga ar facebook,

Bydd Mary yn cynnal ei sesiynau Winter Chill Yoga poblogaidd yng ngolau cannwyll, 5.30-8.30, ar y 26ain o Hydref, 14eg o Hydref, y 23ain o Dachwedd a’r 14eg o Ragfyr, Cyswlltwch: Mary, facebook Yoga Mary Freeman

Bydd sesiynau Yin Yoga a Sainhefyd gyda Ioga gan Mary a Gongs gan Steph ddydd Gwener y 4ydd o Hydref a dydd Sul y 29ain o Ragfyr, gweler Steph neu Mary i gadw lle.

Bydd Gongbaths gyda Steph yn cael ei gynnal am 7yh ar y 12fed o Hydref, 16eg o Dachwedd, 6ed o Ragfyr a Gongbath yr Heuldro am 6.30yb dydd Sul y 29ain o Ragfyr. Cysylltwch – Steph ar Facebook yn Pure Sound neu ffoniwch 07534 118899.

Bydd y Clwb Ieuenctid yn rhedeg hyd at yr 17eg o Ragfyr, ni fydd Clwb Ieuenctid yn ystod hanner tymor nac ar y 10fed o Ragfyr.

Clwb y Mynydd, 3ydd dydd Mercher o’r mis, yn cyfarfod yn y Neuadd ym mis Hydref, taith i Gaer ym mis Tachwedd. Bydd cyfarfodydd yn ailddechrau ym mis Chwefror os bydd y tywydd yn caniatáu.

Swn a Sbri bellach yn rhedeg ar ddydd Llun 10-11yb yn unig. Wedi’i ddilyn ganGlwb Babanod a Phlant Bach

11-12 hanner dydd, bydd y ddau yn rhedeg hyd at yr 16eg o Ragfyr ac yn ailgychwyn gyda’r tymor ysgol newydd ym mis Ionawr.

Ioga, dydd Iau 7-8.30 yh. Bydd y dosbarthiadau’n rhedeg hyd at y 19eg o Ragfyr heblaw am yr 31ain o Hydref a byddant yn ailddechrau ym mis Ionawr.

Zumba Dydd Mercher 6.30-7.30 yh. Bydd hwn yn rhedeg hyd at y 18fed o Ragfyr heblaw am y 30ain o Hydref ac yna’n ailddechrau ym mis Ionawr.

Bydd Dawns Meddygaethyn ôl ar y 18fed o Hydref, bydd sesiynau pellach ar y 1af o Dachwedd, 15fed o Dachwedd, 13eg o Ragfyr, 27ain o Ragfyr a’r 10fed o Ionawr.

Ar gyfer ymholiadau ynghylch llogi’r Neuadd neu unrhyw un o’r digwyddiadau uchod, cysylltwch ag Anne ar 01248 605437, anne@plasnant.co.uk, neu Anne Aspinall ar negesydd facebook.

Newsletter, summer 2019

Newsletter, Summer 2019

Events

Brazilian Night

Come along to the Hall on the 22nd June for an evening of food from Brazil followed by a quiz! Fun with friends and neighbours, what’s better than that?! To start at 6.30 p.m. with tickets priced at £10 for Adults and £5 for children. Contact Karen Duggan, Lynda Owen or Anne Aspinall to reserve your tickets

Children’s Film

A children’s Film Afternoon will be held on the 13thJuly which will be the latest “How to Train your Dragon: The Hidden World” film. The film to start at 3.00 pm with Pizzas and Hot Dogs available for all the Dragon Riders! To reserve your seat please contact Karen Duggan, Lynda Owen or Anne Aspinall.

Church Summer Fair20thJuly 11-2

Lots of stalls, raffle and lunch/refreshments.

Community Cafe

The June cafe is on the evening of Friday 28th,, 7pm. As usual there will be nibbles, choice of mains and choice of pudding followed by tea or coffee, all for £10, you can bring alcoholic drinks of you wish. This will be Laijla’s last cafe as she has moved out of the village so come along and say goodbye. There will be a Saturday morning cafe on July 27ththen a break for August before returning on 28thSeptember.

There will be Gongbathson July 6thand September 7th, 7.pm, there is also a dawn solstice Gongbath on Friday 21stJune if you fancy being up very very early, contact Steph at Pure Sound.

Steph and Mary are holding a Yin Yoga and Gongbathon Saturday 30thJune, 10-2.30.

Clubs and Classes

Youth Clubwill run to the end of June and resume in September

Clwb y Mynydd, 3rdWednesday of the month, there is an outing in June and hall meetings for July and September with a break during August.

Swn a SbriMonday10-11, Wedsnesday 10.15-11 Followed by Baby and Toddler Clubwill run until the start of the school summer holidays so last session is 17thJuly., re starting in September.

Yoga, Thursday 7-8.30pm. . Classes will run until the start of the School summer holidays and resume in September.

Zumba, Wednesday 6.30-7.30. This will run through until the 7thAugust with a break on 24thJuly then resume at the start of September.

Medicine Dancewill have a session on Friday 21stJune, there are no other planned dates in the hall over the summer.

 

Cylchlythyr yr Haf, 2019

Digwyddiadau

Noson Brasil

Dewch draw i’r Neuadd ar yr 22ain o Fehefin am noson o fwyd o Frasil ac yna cwis! Hwyl gyda ffrindiau a chymdogion, be’ sy’n well na hynny?! I ddechrau am 6.30 yh. gyda thocynnau yn costio £10 i Oedolion a £5 i blant. Cysylltwch â Karen Duggan, Lynda Owen neu Anne Aspinall i gadw’ch tocynnau.

Ffilm i Blant

Cynhelir Prynhawn Ffilm i Blant ar y 13eg o Orffennaf, sef y ffilm ddiweddaraf “Sut i Hyfforddi eich Draig: Y Byd Cudd” (How to Train your Dragon: The Hidden World). Bydd y ffilm yn dechrau am 3.00 yp gyda Pizzas a Chŵn Poeth ar gael i holl Reidwyr Dreigiau y pentref! I gadw’ch sedd, cysylltwch â Karen Duggan, Lynda Owen neu Anne Aspinall.

Ffair Haf yr Eglwys20fed o Orffennaf 11-2

Llawer o stondinau, raffl a chinio / lluniaeth.

Caffi Cymunedol

Mae caffi mis Mehefin ar nos Wener yr 28ain, 7yh. Yn ôl yr arfer bydd “nibbles”, dewis o’r brif fwydlen a dewis o bwdin, wedi ei ddilyn gan de neu goffi, am £10, gallwch ddod â diodydd alcoholig eich hunain. Dyma fydd caffi olaf Laiijla gan ei bod wedi symud allan o’r pentref, dewch draw i ffarwelio. Bydd caffi bore Sadwrn y 27ain o Orffennaf ac yna seibiant ym mis Awst cyn dychwelyd ar yr 28ain o Fedi.

ByddGongbathsar y 6ed o Orffennaf a’r 7fed o Fedi, am 7 yh, mae yna hefyd Gongbath heuldro’r wawr ar ddydd Gwener yr 21ain o Fehefin os ydych chi’n awyddus i godi’n gynnar iawn, cysylltwch â Steph ar Pure Sound.

Mae Steph a Mary yn cynnal Yin Yoga a Gongbath ar ddydd Sadwrn y 30ain o Fehefin, 10-2.30.

Clybiau a Dosbarthiadau

Byddy Clwb Ieuenctidyn rhedeg tan ddiwedd mis Mehefin ac yna’n ail-ddechrau ym mis Medi.

Clwb y Mynydd, ar y 3ydd dydd Mercher o’r mis, mae trip ym mis Mehefin a chyfarfodydd yn y Neuadd ar gyfer mis Gorffennaf a mis Medi gyda seibiant yn ystod mis Awst.

Sŵn a SbriDydd Llun 10-11, Dydd Mercher 10.15-11, i ddilyn hynny bydd Clwb Babanod a Phlant Bachyn rhedeg tan ddechrau gwyliau haf yr ysgol felly bydd y sesiwn olaf ar yr 17eg o Orffennaf.

Ioga, dydd Iau 7-8.30pm. Bydd y dosbarthiadau’n rhedeg tan ddechrau gwyliau haf yr Ysgol ac yn ail-ddechrau ym mis Medi.

Zumba,Dydd Mercher 6.30-7.30. Bydd hwn yn rhedeg hyd at y 7fed o Awst gyda seibiant o’r 24ain o Orffennaf ac yna’n ailddechrau dechrau mis Medi.

Newsletter Jan-Apr ’19

We will be holding another Film Night on 16th March. The film will be Bohemian Rhapsody. It is again open to anyone, £2.50 to reserve a seat, refreshments on sale on the night. Doors open at 6.30pm with the film starting at 7.00 pm.
Contact: Anne on 01248 605437 / messenger or Karen Duggan on Facebook / messenger to book a place.                                                                                                                                    Please note, this film is rated 12A for: “moderate sex references, drug references, infrequent strong language”. So any children under 12 MUST be accompanied by an adult.

The Community Café will be held from 10.30-1.00 on Saturday, 26thJan, 23rd Feb and 27th April. There is an Evening Café on Friday 22nd March, doors open at 6.30pm and close at 9.30pm, food served from 7-8.30 (you can bring a bottle).

St. Ann & St. Mair Church will be holding an Easter Fair (in the Neuadd Goffa, not the church) on Saturday 13th April, 11-2pm. There will be stalls, raffle and refreshments of soup, cakes, tea and coffee available.

YOUTH CLUB NEEDS VOLUNTEERS!!!! At present there are not enough adult volunteers who come on a regular enough basis to ensure that Youth Club will continue. Lynda has set up the club after funding from the council was stopped, she has arranged with the committee for the hall to be used free of charge and she is there every week but she can’t supervise 2 rooms and run crafts, cooking and other activities at the same time. If you would like to help ensure the Mynydd Youth Club can continue to provide a safe, social space for the children of the village to meet and have fun you can contact Lynda on Facebook directly or via the Mynydd page or use the contact info at the end of the newsletter and your details will be passed on. Youth Club will run until 10th April then break for 2 weeks over Easter, it will also be closed on 26th Feb for half term. The times are currently 6-9, a decision on whether to run during the summer term and if these opening times can be sustained will be taken later.

The Choir will be meeting on Mondays in the Church 7-9pm.

Sŵn a Sbri 10-11 Monday, 10.15-11 Wednesday
Baby & Toddler Club 11-12 Monday & Wednesday
Monday sessions will run weekly except for Feb half term (25th) and Easter (Apr 15th& 22nd).The only Wednesday sessions before Easter will be 13th & 20th March and 3rd & 10th of April but will continue weekly after Easter. All Sŵn a Sbri sessions are drop in and pay on the day and Baby & Toddler club is free for anyone to drop in.
Contact: Claire 07771523089 / Sŵn a Sbri Facebook page

Clwb y Mynydd will meet in the Hall in 2-4pm on Wednesday 20th Feb, 20th Mar, 17th April (weather permitting!)

Zumba Wednesday 6.30-7.30pm. Classes will continue to run weekly except for 17th & 24thApril
Contact: Roz 07717076360, email zumbaroz@gmail.com Chakradancewithroz.

Chakradance 8pm Wednesday. A new 9 week cycle will run from 23rd Jan to 3rd April, missing out 27th Feb and 6th March.
Contact: Roz 07717076360, email zumbaroz@gmail.com Chakradancewithroz

Yoga Thursdays at 7pm. Classes will run weekly except for half term (28th Feb) and Easter (18th & 25th April)
There will be Candlelight Yoga sessions 5.30-8.30 on Saturday 26thJan, 23rd Feb and Spring Yoga 10-2 on 23rd March
Contact: Mary, Facebook Yoga Mary Freeman

Gong Baths will be held 7-8.15pm on Saturday 9th Feb, 9th March and 6th April
Contact: Steph on Facebook at Pure Sound or phone 07534 118899.

There will be Yoga and Sound sessions 3-5.30 on Sunday 17th Feb and 14th April, see Steph or Mary as above to book.

Medicine Dance will be held 6-11 on Friday 25th Jan and 8th Feb. Bookings via the Medicine Dance Facebook page

There will be a Stretch, Nurture, Strengthen & Connect on 24th Feb & 30th Mar, 10am-4pm.
Contact: Lydia on 07502294114 or lydia4020@yahoo.co.uk

Hall bookings and enquiries: Anne Aspinall on messenger, via mynyddllandegai.org.uk contact form or 01248 605437


Cylchlythyr Ionawr-Ebrill 2019

Byddwn yn cynnal Noson Ffilm arall ar yr 16eg o Fawrth, y ffilm ydi Bohemian Rhapsody. Eto, mae’n agored i unrhyw un, codir £2.50 i gadw sedd, bydd lluniaeth ar werth ar y noson. Drysau’n agor am 6.30 yh gyda’r ffilm i ddechrau am 7.00 yh.
Cysylltwch ag Anne ar 01248 605437 / messenger neu Karen Duggan ar Facebook / negesydd i gadw’ch lle.

Noder bod y ffilm yma yn cael ei raddio’n 12A gyda: “cyfeiriadau rhyw cymedrol, cyfeiriadau cyffuriau ac iaith gref”. Felly, mae’n RHAID i unrhyw blentyn o dan 12 oed ddod gydag oedolyn.

Cynhelir y Caffi Cymunedolo 10.30-1 ar ddydd Sadwrn y 26ain o Ionawr, y 23ain o Chwefror a’r 27ain Ebrill. Mae Caffi Gyda’r Nos ar nos Wener yr 22ain o Fawrth, bydd drysau’n agor am 6.30 yh ac yna’n cau am 9.30 yh, bwyd ar gael o 7-8.30 (gallwch ddod â photel).

Bydd Eglwys St. Ann ac Eglwys Santes Fair yn cynnal Ffair y Pasg (yn y Neuadd Goffa, nid yr Eglwys) dydd Sadwrn y 13eg o Ebrill rhwng 11-2 yp. Bydd stondinau, raffl a lluniaeth o gawl, cacennau, te a choffi ar gael.

MAE’R CLWB IEUENCTID ANGEN GWIRFODDOLWYR!!!! Ar hyn o bryd nid oes digon o wirfoddolwyr oedolion sy’n dod yn ddigon rheolaidd i sicrhau bydd y Clwb Ieuenctid yn parhau. Mae Lynda wedi sefydlu’r Clwb ar ôl i’r cyllid gael ei stopio gan y Cyngor. Mae hi wedi trefnu gyda’r Pwyllgor bod y Neuadd yn cael ei ddefnyddio’n rhad ac am ddim – mae hi yno bob wythnos. Ni all oruchwylio dwy ystafell yn ogystal â rhedeg crefftau, coginio a gweithgareddau eraill ar yr un pryd. Os hoffech helpu i sicrhau bod Clwb Ieuenctid Mynydd yn parhau, i ddarparu lleoliad cymdeithasol a diogel i blant y pentref gyfarfod a chael hwyl. Gallwch gysylltu â Lynda ar facebook yn uniongyrchol, drwy dudalen Mynydd neu ddefnyddio’r wybodaeth cyswllt ar ddiwedd y cylchlythyr hwn. Bydd eich manylion yn cael eu trosglwyddo ymlaen ati. Bydd y Clwb Ieuenctid yn rhedeg hyd at y 10fed o Ebrill, yna bydd yn torri am bythefnos dros y Pasg, bydd hefyd ar gau ar y 26ain o Chwefror am hanner tymor. Ar hyn o bryd mae’r amser rhwng 6-9, penderfynir a ddylid rhedeg yn ystod tymor yr haf ac os caiff yr amserau agor hyn gael eu cynnal yn bellach ymlaen.

Bydd y Côr yn cyfarfod ar nosweithiau Llun yn yr Eglwys rhwng 7-9pm.

Sŵn a Sbri 10-11 Dydd Llun, 10.15-11 Dydd Mercher
Clwb Babanod a Phlant Bach 11-12 dydd Llun a dydd Mercher
Bydd sesiynau dydd Llun yn rhedeg bob wythnos heblaw am hanner tymor Chwefror (25ain) a Pasg (Ebrill 15fed a’r 22ain). Yr unig sesiynau Mercher cyn y Pasg fydd y 13eg a’r 20fed o Fawrth a’r 3ydd a’r 10fed o Ebrill, ond byddant yn parhau yn wythnosol ar ôl y Pasg. Mae pob sesiwn Sŵn a Sbri yn “drop in” ac yn sesiynau talu ar y diwrnod, mae sesiynau Babanod a Phlant Bach am ddim i unrhyw un.
Cysylltwch â Claire 07771523089 / neu dudalen facebook Sŵn a Sbri.

Bydd Clwb y Mynydd yn cyfarfod yn y Neuadd am 2-4pm ar ddydd Mercher yr 20fed o Chwefror, yr 20fed o Fawrth a’r 17eg Ebrill (yn dibynnu ar y tywydd!)

Zumba dydd Mercher 6.30-7.30pm. Bydd y dosbarthiadau yn parhau i redeg bob wythnos heblaw am yr 17eg a’r 24ain o Ebrill.
Cysylltwch â Roz 07717076360, e-bostiwch zumbaroz@gmail.com Chakradancewithroz

Chakradance 8 yh Dydd Mercher. Bydd cylch newydd o 9 wythnos yn rhedeg o’r 23ain o Ionawr hyd at y 3ydd o Ebrill, gan fethu’r 27ain o Chwefror a’r 6ed o Fawrth.
Cysylltwch â Roz 07717076360, e-bostiwch zumbaroz@gmail.com Chakradancewithroz

Ioga dydd Iau am 7 yh. Bydd dosbarthiadau yn rhedeg bob wythnos heblaw am hanner tymor yr (28ain o Chwefror) a’r Pasg (18fed a’r 25ain o Ebrill). Bydd sesiynau “Candlelight Yoga” o 5.30-8.30 ar ddydd Sadwrn y 26ain o Ionawr a’r 23ain o Chwefror a Ioga’r Gwanswyn o 10-2 ar y 23ain o Fawrth.
Cysylltwch â: Mary ar facebook Yoga Mary Freeman.

Bydd Baddonau Gong yn cael eu cynnal rhwng 7-8.15yh nos Sadwrn y 9fed o Chwefror, 9fed o Fawrth a’r 6ed o Ebrill. Cysylltwch â – Steph ar Facebook yn Pure Sound neu ffoniwch 07534 118899. Bydd sesiynau Yoga a Sain rhwng 3-5.30 ar ddydd Sul yr 17eg o Chwefror a’r 14eg o Ebrill, gweler Steph neu Mary fel yr uchod i archebu lle.

Cynhelir Meddygaeth Dawns 6-11 ddydd Gwener y 25ain o Ionawr a’r 8fed o Chwefror. Gellid archebu trwy dudalen Facebook Medicine Dance.

Bydd Stretch, Nurture, Strengthen and Connect ar y 24ain o Chwefror a’r 30ain o Fawrth, rhwng 10 yb-4yp. Cysylltwch â Lydia ar 07502294114 neu lydia4020@yahoo.co.uk

I logi’r Neuadd ac ymholiadau pellach am y Neuadd cysylltwch gydag Anne Aspinall ar negesydd, trwy mynyddllandegai.org.uk neu ffoniwch 01248 605437